Trwa ładowanie...
Przejdź na

Przetakiewicz, Kamińska, Grycanki... "Lans" na pokazie mody! (ZDJĘCIA)

4073
Podziel się:

Zobaczcie, jak pozują na imprezie Wolińskiego. Kilka strojów jest naprawdę niezłych.

Przetakiewicz, Kamińska, Grycanki... "Lans" na pokazie mody! (ZDJĘCIA)

Wczoraj w hali przy Domaniewskiej w Warszawie odbył się pokaz najnowszej jesienno-zimowej kolekcji Dawida Wolińskiego. Został on podzielony na dwie części, by zaprezentować stroje o różnym charakterze - charakterystyczną dla projektanta elegancję i drugą nawiązującą do grungeowej estetyki. Wieczorowe kreacje prezentowały między innymi dwie finalistki Top model (zobacz:Kaczyńska vs. Bałon na pokazie Wolińskiego! (FOTO)).

Pokaz mody odbył się także poza wybiegiem. Celebrytki paradowały po czerwonym dywanie w wieczorowych sukniach i eleganckich kostiumach. Uwagę przyciągała przede wszystkim ciągnąca się po ziemi, złoto-czarna kreacja Joanny Przetakiewicz. Niezła była też zwiewna, popielata sukienka Natalii Lesz. Czy to przypadek, że były to akurat dwie najbogatsze osoby na imprezie?

Bardzo korzystnie prezentowała się Julia Kamińska we wciąż modnej kobaltowej stylizacji, zaś Ada Fijał zrobiła wrażenie odważnie odsłoniętymi plecami. Na pokazie pojawiły się też zyskujące sobie sławę "Grycanki". Wydaje się swoją drogą, że to określenie, którego użyliśmy w ostatnim artykule (zobacz!)przyjmie się w mediach. Marta i Weronika Grycan jak zawsze odważnie eksponowały swoje pełne figury. Z jakim rezultatem?

Zobaczcie krótką relację z pokazu. Kolejne wideo to sami zabawnie pozujący "celebryci" i detale ich strojów. Kto wyglądał Waszym zdaniem najlepiej?

Pokaz Wolińskiego: "Modne futra"

Pokaz Wolińskiego: Kto i jak pozował?

Celebryci u Wolińskiego: Detale

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(4073)
gość
13 lat temu
Te Grycanki to są sławne tylko z monstrualnych kształtów, czy jeszcze z czegoś?
gość
13 lat temu
na miejscu grycanek to siedzialabym na siłowni, anie się lansowała tłuszczem
gość
13 lat temu
a te grycanki to kto? polskie siostry kardashian, tylko z nadwagą?
gość
13 lat temu
na tych lodach sie tak chyba dopasły...
gość
13 lat temu
Nie ma wytlumaczenia na taka tusze, przy takim stanie konta!! Przeciez zeby schudnac, nie trzeba sie glodzic, mozna zatrudnic kucharza, dietetyka, trenera....No ale widac, leniwe to... Niestety suknie od Versace nie pomoga :P
Najnowsze komentarze (4073)
gosc
7 lat temu
guest test post bbcode html simple
MY gusta
12 lat temu
Ale Kamińska i Lesz najładniejsze suknie miały jak dla mnie po prostu moje gusta
uGUnGF cdzld...
12 lat temu
uGUnGF cdzldyxqlbod, [url=http://oeudwcifukgc.com/]oeudwcifukgc[/url], [link=http://fnoeifexshdi.com/]fnoeifexshdi[/link], http://kydbdsdtlyds.com/
gość
12 lat temu
córki od grycan są grube ale polskie nastolatki nie noszą rozmiaru xs i one pokazują że można dobrze wyglądać będąc grubasem...
gość
12 lat temu
córki od grycan są grube ale polskie nastolatki nie noszą rozmiaru xs i one pokazują że można dobrze wyglądać będąc grubasem...
Bolek bez Lol...
12 lat temu
Julia Kamińska jest rewelacyjna
gość
12 lat temu
Kocham Julie Kamińską
gość
12 lat temu
JAKIE PERFIDNE TLUSTE D**Y HCA MALPOWAC PANIA GESLERGOWNO Z TEGO BO DALEKO IM DO TEGO
gość
12 lat temu
JAK MOZNA TAK SIE ZAPUSCIC MAJAC POCZUCIE PIEKNA JAKMOZNA TAK SIE UWALOWAC GRYCANKI PORA SIE ODTLUSCIC I NIE PHAC NA FORUM
gość
12 lat temu
OOO MAATKKO CO TE GRUBE D**Y GRYCANKI KTO JE DOPUSCIL MOJ BOZE TO ZA PROFITY Z CUKIERNI TE GRUBE TLUSTE D**Y TAK SIE LANSUJA PIEKNA MARIETTA
gość
12 lat temu
Julki sukienka jest najładniejsza
USA
12 lat temu
âûñîêîòî÷íûõ ÷àñî⠖ êîìïàíèÿ âûïóñêàëà óïðÿæü äëÿ. ×àñû Hermes – Hermes. Êóïèòü Hermes – Hermes ñ äîñòàâêîé âÊóïèòü ÷àñû Hermes – Hermes – ëó÷øàÿ öåíà íà Hermes – Hermes â èíòåðíåò ìàãàçèíå RealWatch.ru.. ×àñû Hermes, êóïèòü êîïèè ÷àñîâ Ãåðìåñ, Hermes â Ìîñêâå7 ôåâ 2012 Hermes [url=" icelink êóïèòü[/url] ÷àñû, ÷àñû Hermes îðèãèíàë, ìóæñêèå ÷àñû Hermes, êîïèè ÷àñîâ Hermes, êóïèòü ÷àñû Hermes, íàðó÷íûå ÷àñû Hermes, Hermes. ÷àñû Hermes – êóïèòü ÷àñûÊóïèòü ÷àñû Hermes – öåíà, ôîòî è õàðàêòåðèñòèêè êîïèè ÷àñîâ â êàòàëîãå, áðåíä – ÷àñû Hermes.. HERMES. øâåéöàðñêèå ÷àñû HERMES. êóïèòü êîïèè ÷àñîâÊóïèòü ÷àñû HERMES äëÿ ìíîãèõ îçíà÷àåò ñäåëàòü çàâåðøåííûì ïîëíîñòüþ ñâîé îáðàç è áåçóïðå÷íûì ñòèëü. Îðèãèíàëüíîñòü äèçàéíà, èçÿùåñòâî è. Hermes. Êîïèè ÷àñîâ Hermes. Êóïèòü ÷àñû Ãåðìåñ. Ìàÿòíèê.ÐóHermes. Ëîãîòèï ìàðêè Hermes, èçâåñòíûé ïî âñåìó ìèðó ññûëàåòñÿ íà ïåðâîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè äîìà – ïðîèçâîäñòâî óïðÿæåê äëÿ ëîøàäåé.. ]]>
USA
12 lat temu
âûñîêîòî÷íûõ ÷àñî⠖ êîìïàíèÿ âûïóñêàëà óïðÿæü äëÿ. ×àñû Hermes – Hermes. Êóïèòü Hermes – Hermes ñ äîñòàâêîé âÊóïèòü ÷àñû Hermes – Hermes – ëó÷øàÿ öåíà íà Hermes – Hermes â èíòåðíåò ìàãàçèíå RealWatch.ru.. ×àñû Hermes, êóïèòü êîïèè ÷àñîâ Ãåðìåñ, Hermes â Ìîñêâå7 ôåâ 2012 Hermes ÷àñû, ÷àñû Hermes îðèãèíàë, ìóæñêèå ÷àñû Hermes, êîïèè ÷àñîâ Hermes, êóïèòü ÷àñû Hermes, íàðó÷íûå ÷àñû Hermes, Hermes. ÷àñû Hermes – êóïèòü ÷àñûÊóïèòü ÷àñû Hermes – öåíà, ôîòî è õàðàêòåðèñòèêè êîïèè ÷àñîâ â êàòàëîãå, áðåíä – ÷àñû Hermes.. HERMES. øâåéöàðñêèå ÷àñû HERMES. êóïèòü êîïèè ÷àñîâÊóïèòü ÷àñû HERMES äëÿ ìíîãèõ îçíà÷àåò ñäåëàòü çàâåðøåííûì ïîëíîñòüþ ñâîé îáðàç è áåçóïðå÷íûì ñòèëü. Îðèãèíàëüíîñòü äèçàéíà, èçÿùåñòâî è. Hermes. Êîïèè ÷àñîâ Hermes. Êóïèòü ÷àñû Ãåðìåñ. Ìàÿòíèê.ÐóHermes. Ëîãîòèï ìàðêè Hermes, èçâåñòíûé ïî âñåìó ìèðó ññûëàåòñÿ íà ïåðâîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè äîìà – ïðîèçâîäñòâî óïðÿæåê äëÿ ëîøàäåé.. ]]>
USA
12 lat temu
e link êîïèÿ. ice link 6 time zone. êîïèè ÷àñîâ iceÅâðîïåéñêèå êîïèè øâåéöàðñêèõ ÷àîñâ ïî íèçêèì. Ìóæñêèå ÷àñû IceLink – Êóïèòü êîïèè øâåéöàðñêèõ íàðó÷íûõ×àñû Ice Link äëÿ ýôôåêòíûõ ïåðñîí  íàøåé æèçíè ëþäè ïðèîáðåòàþò íàðó÷íûå ÷àñû [url=" iwc êóïèòü[/url] íå òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû â ëþáîé ìîìåíò îïðåäåëèòü âðåìÿ . Ice Link. Êîïèè ÷àñîâ Ice Link. Êóïèòü ÷àñû Àéñ Ëèíê. Ìàÿòíèê.ÐóÍà íàøåì ñàéòå ïðåäñòàâëåíû òî÷íûå êîïèè íàðó÷íûõ ÷àñîâ Ice Link ïî ñàìîé äîñòóïíîé öåíå!Èíòåðíåò ìàãàçèí ÷àñîâ "Ìàÿòíèê.ðó" ïðåäñòàâëÿåò. ÷àñû IceLink – êóïèòü ÷
...
Następna strona